ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder 

 • het bureau (ook aangeduid met wij en ons): C-4-YOU
 • de opdrachtgever: de contractpartner van het bureau
 • de opdracht: iedere overeenkomst van het bureau tot het leveren van diensten aan de opdrachtgever
 • online betaling : via pay pro

 

 1. 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het leveren van diensten door C-4-YOU

 

 1. 3 Tot standkomen opdrachten

Deze offerte is gebaseerd op de informatie die ons door de opdrachtgever tot dan toe versterkt is. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij de voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan ons heeft verstrekt. Indien geen geldigheidsduur is vermeld, is de offerte niet verbindend tot het moment dat de opdracht ons wordt verstrekt en wij deze hebben geaccepteerd. Een mondelinge opdracht zal door ons schriftelijk bevestigd worden. Door bevestiging van de opdracht geeft de opdrachtgever/deelnemer te kennen deze bepalingen en voorwaarden te accepteren. 

 

 1. 4 Uitvoering opdrachten

Wij zullen ons inspannen de door ons te leveren adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

Wij zullen de opdracht vanuit een professioneel onafhankelijk opstelling uitvoeren. Uiteraard zullen wij met de opdrachtgever overleggen over de wijze waarop de opdracht uitgevoerd zal worden.

Wij zullen ons inspannen de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. De duur van de opdracht kan behalve door onze inspanning, beïnvloed worden door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die wij ontvangen en de medewerking die wordt verleend. Wij kunnen dan ook niet van te voren exact aangeven hoeveel tijd voor het uitvoeren van de opdracht nodig zal zijn. De resultaten van toepassing en gebruik van de door ons verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten onze invloed vallen. Ofschoon de opdracht door ons naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kunnen wij derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door ons verstrekte diensten en adviezen. Wij hebben een inspanningsverplichting.

 

 1. 5 Verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die wij nodig hebben voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht, tijdig in ons bezit komen. Verder moeten wij kunnen rekenen op de tijdige beschikbaarheid van de bij onze werkzaamheden betrokken medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever. De opdrachtgever geeft derden, die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, enkel opdracht na afstemming met ons. 

 

 1. 6 Vertrouwelijkheid

Wij zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Wij zullen verder in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Evenzo, zal de opdrachtgever, zonder instemming onzerzijds, aan derden geen mededelingen doen over onze aanpak, werkwijze e.d. dan wel onze rapportage ter beschikking stellen.

 

 1. 7 Aanpassingen opdrachten

Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal wederzijds en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht. Zo nodig kan in dit geval aanpassing van de opdracht worden voorzien. Ons bureau en de opdrachtgever hebben beiden het recht van verdere voortzetting van de opdracht af te zien, indien de oorspronkelijk overeengekomen uitvoering door de gewijzigde omstandigheden aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt. Artikel 11 is in dat geval onverkort van toepassing. Bij voortzetting van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd worden aan de eerste opdracht en daarmee één geheel vormen. Niet tijdige uitvoering van enig onderdeel van de opdracht geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij tevoren het specifieke belang van een bepaalde termijn door de opdrachtgever schriftelijk is vastgelegd en dit door ons schriftelijk is geaccepteerd.

 

 1. 8 Tarieven en kosten

In onze tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn alle administratieve kosten inbegrepen. Reis- en verblijfkosten, grote oplagen van cursus- of ander ondersteunend materiaal, aanvullende rapporteringen, e.d. zullen afzonderlijk in rekening gebracht worden. 

 

 1. 9 Betaling

Onze werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Tenzij een andere betalingsregeling is overeengekomen, zenden wij eenmaal per maand een factuur. Betaling dient te geschieden binnen de 15 dagen na factuurdatum. In onze honorariumberekening zijn geen rentekosten opgenomen. Indien de factuur 15 dagen na de vervaldatum nog niet is betaald, kunnen wij  vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening brengen. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de 4 weken na vervaldatum, kunnen wij de uitvoering van de opdracht opschorten.

Voor betalingvan online aangekochte producten verloopt de betaling via paypro onder registratie nummer 0692778651.

Alle gerechtelijke kosten verband houdend met de inning van enige vordering op de opdrachtgever, komen te zijner laste. 

 

 1. 10.Voortijdige beëindiging van opdrachten

De opdracht kan voortijdig worden beëindigd indien één van beide partijen van mening is dat de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de offerte en opdrachtbevestiging en eventuele later schriftelijk vastgelegde nadere opdrachtspecificaties. In dat geval zal een opzegtermijn van één maand worden aangehouden voor opdrachten met een doorlooptijd van meer dan twee maanden. Hiertoe zal uiteraard eerst worden overgegaan wanneer is gebleken dat de geconstateerde problemen niet kunnen worden opgelost. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht zullen de tot dan toe verrichte werkzaamheden normaal worden vergoed.

De opdrachtgever noch wij kunnen enige aanspraak of recht van welke aard dan ook claimen op grond van de voortijdige beëindiging van de opdracht. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, heeft de ander het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen. 

 

11. Annulering van coachingssessies

Gereserveerde data voor individuele of team coachings zullen 100% gefactureerd worden indien ze geannuleerd worden binnen de 48 uur (2 werkdagen) voor aanvang. Indien de coachingssessies binnen 1 week (5 werkdagen) vooraf geannuleerd worden, zal 50% doorgerekend worden. 

 

12. Aansprakelijkheid

Het bureau is alleen aansprakelijk voor de eventuele schade tijdens de uitvoering van de opdracht bij de opdrachtgever ontstaan, die het directe gevolg is van verwijtbare gedragingen door een vertegenwoordiger van het bureau. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het honorarium in de betreffende opdracht.  Wij zijn niet aansprakelijk voor alle overige (gevolg)schade, noch voor schade geleden door derden; hiervoor dient de opdrachtgever ons te vrijwaren. De toepassing en het gebruik van onze adviezen zijn geheel voor het risico van de opdrachtgever.  

 

 

13. Eigendom

Het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot het advies dat wordt gegeven, berust  bij ons bureau. Opdrachtgever verkrijgt het recht op gebruik van dit eigendom binnen het organisatiedeel waarop de opdracht betrekking heeft.

 

14. Geschillen

Indien door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen de opdrachtgever en het bureau, dan zullen de partijen trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling. Indien het geschil hierdoor niet wordt opgelost, dan zal het worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement Halle-Vilvoorde. Op alle offertes en op alle opdrachten is het Belgische recht van toepassing met uitsluiting van elk ander recht.

 

15. Algemene bepalingen

Tegenover deze voorwaarden zijn eventuele voorwaarden van de opdrachtgever, waarop ook gesteld of gedeponeerd voor ons bureau niet verbindend, tenzij deze schriftelijk bij het aangaan van de overeenkomst door ons bureau zijn geaccepteerd.